Ukoliko želite da zakažete video sastanak sa našim specijalistom za stambene kredite, kliknite ispod

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Iznos kredita*10.000 EUR – 200.000 EUR
  UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplateod 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa**3M EURIBOR + 1,10 %, promenljiva, do 31.12.2024. godine
  3M EURIBOR + 3,25%, promenljiva, počev od 01.01.2025. godine
  Visina marži od 1,1% i 3,25% je fiksna
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD, fiksno
  Trošak menice50 RSD, fiksno
  Naknada za vodjenje tekućeg računa150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranjaOpciono
  Provizija za prevremenu otplatu0%
  Način otplate kreditaTrajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta-Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke
  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.
  **Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca.
 • Uslovi kredita sa kombinovanom kamatnom stopom

  Iznos kredita*10.000 EUR – 200.000 EUR
  UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplateod 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa tokom prvih 60 meseci otplate kredita/ interkalarna kamatna stopa5,03% godišnja, fiksna
  Nominalna kamatna stopa za preostali period otplate kredita**3M EURIBOR + 3,25% godišnja, promenljiva
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD, fiksno
  Trošak menice50 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranjaOpciono
  Provizija za prevremenu otplatu0%
  Način otplate kreditaTrajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta-Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke
  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.
  **Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od prvih 60 meseci otplate kredita, a nakon toga svakog trećeg meseca.
 • Uslovi kredita sa fiksnom kamatnom stopom


  Iznos kredita*
  10.000 EUR – 200.000 EUR
  UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplateod 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa tokom otplate kredita/ interkalarna kamatna stopa5.03% godišnja, fiksna
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD, fiksno
  Trošak menice50 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Provizija za prevremenu otplatu0%
  Način otplate kreditaTrajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta-Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke
  *Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći
 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok360
  Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva3M EURIBOR + 1,10 %, promenljiva, do 31.12.2024. godine
  3M EURIBOR + 3,25%, promenljiva, počev od 01.01.2025. godine
  EKS (na dan 31.01.2024. godine)7,77%
  Mesečna rata161,27 EUR do 31.12.2024
  201,95 EUR od 31.01.2025
  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 31.01.2024. godine godine i iznosi 3,912%.
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 42.258,70 EUR, provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 26.060 RSD.
  ** U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.
  ***Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu na dan dospeća obaveza po zvaničnom srednjem kursu NBS.
 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa kombinovanom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok360
  Nominalna kamatna stopa tokom prvih 60 meseci otplate kredita, godišnja, fiksna5,03%
  Nominalna kamatna stopa za preostali period otplate kredita, godišnja, promenljiva7,162% (3M EURIBOR*+ 3,25%)
  EKS7,06%
  Mesečna rata161,60 EUR do 31.01.2029.
  197,65 EUR od 28.02.2029.
  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 31.01.2024. godine i iznosi 3,912%.
  **Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 38.995 EUR , provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 26.060 RSD.
  ***U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a za iznos kredita od 30.000 EUR.
  Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok360
  Nominalna kamatna stopa, godišnja, fiksna5.03%
  EKS na dan 15.04.2024.5.72%
  Mesečna rata161.60 EUR
  *Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 28.243 EUR , provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založne izjave 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 540 RSD, trošak upisa hipoteke 26.060 RSD.
  **U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a za iznos kredita od 30.000 EUR.
  Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Obezbeđenje kredita

  • Založno pravo – hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini
  • Osiguranje nekretnine na kojoj se konstituiše hipoteka na građevinsku vrednost, od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode, sa vinkulacijom polise u korist Banke
  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta” potpisana od strane korisnika kredita/sadužnika
  • Polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita, sa vinkulacijom u korist Banke je:
   • opciono obezbeđenje do 65 godina starosti korisnika kredita u momentu otplate poslednje rate
   • obavezno obezbeđenje,  ukoliko je maksimalna starost korisnika kredita u trenutku dospeća poslednje rate preko 65 godina, a maksimalno do 70 godina

  Raiffeisen banka u saradnji sa UNIQA životnim osiguranjem a.d.o izdaje polise osiguranja nepokretnosti i životnog osiguranja.

 • Minimalni uslovi za dobijanje kredita

  • Otvoren dinarski tekući račun kod Raiffeisen banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada/penzija
  • Minimalna mesečna neto zarada/penzija 18.000 RSD
  • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • Minimum 20 godina u trenutku odobrenja i:
   • maksimum do 70 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita uz obaveznu vinkulaciju polise životnog osiguranja u korist Raiffeisen banke ili
   • maksimum do 65 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita bez vinkulacije polise životnog osiguranja u korist Raiffeisen banke
  • Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon
  • Obavezan telefon na radnom mestu
 • Potrebna dokumentacija